KOLLEGIET SOFIEGÅRDEN


Om Sofiegården

About Sofiegården

Sofiegården er et dejligt kollegium beliggende på Christianshavn i det indre København. Gården har 3 længer der ligger på henholdvis Dronningensgade, Sofiegade og Overgaden Oven Vandet. Sofiegården udgøres af ialt 156 lejligheder indeholdende ca. 210 voksne, 30 børn og et ukendt antal husdyr. Sofiegården is a lovely kollegium situated on Christianshavn in the center of Copenhagen. The Building has three wings on respectively Dronningensgade, Sofiegade and Overgaden Oven Vandet. Sofiegården has in all 156 flats with 210 adults, 30 children and an unknown number of pets.
Steinfass Gård (se billedet) ligger i Overgaden Oven Vandet 32, hvor de to øverste etager består af hver 5 værelser med fælles bad, toilet og spisekøkken (traditionelt gangkollegium), samt 2 treværelses lejligheder med eget bad, toilet og køkken. Desuden er den lille tagterrasse, kontoret og Røde Rum (hvor der bl.a. afholdes beboermøder) samt vuggestuen og værtshuset i denne bygning. Steinfass Gård samt bygningen i Sofiegade 1, der indeholder festsalen og pejse/tv-stue er fredet. The Steinfass Estate (see the picture) is in Overgaden Oven Vandet 32. The two top floors each consists of 5 rooms with shared bath, toilet and kitchen (traditionel kollegium style), and 2 three-room flats with seperate bath, toilet and kitchen. In addition the building contains the little roof-terrace, the offfice, Red Room (where the residents meeting is hold), the day nursery and the pub Sofiekælderen. The Steinfass estate together with the building in Sofiegade 1 is a guarded memory.
Den nye del af kollegiet, som strækker sig fra Dronningensgade 43-49 til Sofiegade 3-7, består af et- to-, og tre-værelseslejligheder med eget bad og kogeniche (vask, to kogeplader og køleskab). I bunden af disse opgange er der flere fællesrum, og den store tagterrasse findes her. Totalt er her 81 etværelses-, 55 toværelses-, 10 treværelseslejligheder og 10 bofællesskabsværelser. The new part of the kollegium goes from Dronningensgade 43-49 to Sofiegade 3-7 and contains one-, two- and three-rooms flats with own bath and kitchenette (sink, two hotplates and refrigerator). In the lowest part of these stairways you will find several common room. The big roof terrace is located here. In all the kollegium has 81 one-room-flats, 55 two-room-flats and 10 three-room-flats ond 10 shared flats.
Kollegiet er en selvejende institution. Det betyder, at vi i høj grad kan bestemme og præge beslutningerne (også de økonomiske) som vedrører Sofiegården. Sofiegården is a freehold institution. This means that we to a considerable extent can make our own decisions (also the financial ones) regarding Sofiegården.
På vores månedlige beboermøde (BM), hvor alle beboere kan deltage, tages alle væsentlige- og uvæsentlige beslutninger. BM nedsætter et beboerråd (direktionen), der sammen med de ansatte får Sofiegården til at fungere i dagligdagen. På Sofiegården er det muligt at være sig selv, men vil du møde folk gøres det bedst ved at komme til beboermøder, fredagsbar og fester, arrangere opgangsmiddag, spille med fodboldholdet - kun fantasien sætter grænser. On our monthly residents meeting (BM: Beboermøde in danish) all residents can attend and take part in all essential and non-essential decisions. BM appoints our residents council (the management) and together with the employees they have the day-to-day running of Sofiegården. On Sofiegården you have your own flat, but if you want to meet people you can join the residents meeting, friday bar, parties, stairway dinner, play on the soccer team and so forth.

Spørgsmål og svar

Questions and Answers

Hvordan søger jeg ind på Sofiegården?
Du kan skrive dig op til en bolig på Sofiegården via KKIKs opskrivningssystem på www.kollegierneskontor.dk

Al indstilling foregår via dette system. Der er altså ingen mulighed for at komme ind på Sofiegården på anden vis.

How do I apply for a flat on Sofiegården?
If you want to apply for a flat on Sofiegården you have to do it through KKIKs system on www.kollegierneskontor.dk

Al nomination is through that system. There is no other option for getting an appartment on Sofiegården.

Hvem kan søge bolig på Sofiegården?
Du kan søge bolig på Sofiegården, når du er:

- under uddannelse eller begynder en uddannelse indenfor de førstkommende 3 måneder og

- er mellem 18-30 år. (Der gives ikke dispensation for alderskravet.)

For at søge en 2-værelses lejlighed skal I være 2 personer, men kun den ene behøves at være under uddannelse. Én voksen med et eller flere børn kan også søge 2-værelses lejligheder.

Sofiegården tilstræber en ligelig kønsfordeling i hver enkelt opgang.

Who can apply for a flat on Sofiegården?
You can apply for a flat on Sofiegården when you are:

- under education or starting at an education during the next three months and

- between 18-30 years old. (There is no exception from the age demand.)

To apply for a 2-room-flat you have to be two persons, but only one of you have to be under education. One adult with one or more kids can also apply for a 2-room-flat.

Sofiegården aims at an equal gender distribution in each hall.

Hvor lang ventetid er der?
Der er ca. tre års ventetid for en aktivt søgende, og vi kører efter ventelisten. Den lange ventetid skyldes at Sofiegården er et meget søgt kollegium.
How long is the waiting time?
The waiting time is around three years when applying actively and we follow the waiting list. The long waiting time is due to the fact that Sofiegården is a very popular kolligium.
Kan jeg fremleje et værelse på Sofiegården?
Det er den enkelte beboer, der selv står for at finde en fremlejetager. Det er ikke noget Sofiegården eller KKIK organiserer. Dog skal beboeren aflevere fremlejekontrakt til kontoret, og fremlejetager skal være studerende.
Can I sublet on Sofiegården?
It is the residents themselves that find the person who is going to sublet. It is not organised by Sofiegården or KKIK. It is a demand though, that the resident hands in a sublet contract to the office, and the subletter has to be a student.
Kan jeg søge bestemte lejligheder?
Nej! Du må flytte ind i den du bliver tilbudt. Når du er flyttet ind kan du skrive dig på den interne venteliste, hvis du ønsker dette.
Can I apply for a specific flat?
No! You can take the flat you have been offered. When you have moved in, you can sign up on the internal waitinglist if you want to.
Hvad er huslejen?
Huslejen er per måned ca. 2.500,- for en 1-værelses lejlighed og maks ca. 4.200,- for en 2-værelses lejlighed. I huslejen er inkluderet aconto el, aconto varme, antenne, internet og kollegianer-forening.

Ved indflytning betales et beløb til almindelig vedligeholdelse på 1.000,- for en 1-værelses lejlighed og 1.500,- for en 2-værelses lejlighed. Du kan få udbetalt op til dette beløb hvis du køber maling til lejligheden og selv maler. Beløbet refunderes ikke ved fraflytning eller intern flytning.

Depositummet er 2.500,- for en 1-værelses lejlighed og 3.500,- for en 2-værelses lejlighed (Depositummet står formentlig over for en kommende forhøjelse).

What is the rent?
The rent is per month around 2.500,- for a 1-room flat and max around 4.200,- for a 2-room flat. Included in the rent is aconto electricity, aconto heat, antenna, internet and hall of residence society.

When moving in an amount is paid to ordinary maintenance. The amount is 1.000,- for a 1-room flat and 1.500,- for a 2-room flat. You can get a maximum of that amount paid out if buy paint for the flat and paint yourself. The amount is not refunded when moving out or moving internally.

The deposit is 2.500,- for a 1-room flat and 3.500,- for a 2-room flat (The deposit is probably going to be raised).

Hvornår kan man få udleveret nøgler / flytte ind?
Tilbuddet vil lyde på den 1. i en måned, dog først med indflytning den 15. i samme måned. De to uger bruges, hvis der skal foretages større reparationer i lejligheden samt til interne flytninger. Du betaler altså husleje fra den 1. selvom du ikke kan flytte ind før den 15. Vi kontakter dig mht. nøgleudlevering.
When can you get the keys / move in?
The offer will be from the 1st in a month, however moving in is from the 15th in the same month. The two weeks is used if bigger repairs is needed in the appartment together with internal movements. That is you pay rent from the 1st even though you can not move in before the 15th. We will contact you in regard to key delivery.
Hvad er proceduren ved tilbud om indflytning?
Tilbuddet vil lyde på den 1. i en måned, dog først med indflytning den 15. i samme måned.

Når du får et tilbud om bolig skal du svare på dette tilbud indenfor 24 timer.

Den korte svarfrist:
Vi sender kun tilbud ud til een ansøger ad gangen. Når man får et tilbud om en bolig på Sofiegården har man stået på venteliste i flere år, og har dermed haft rigeligt med tid til finde ud af om man vil bo på Sofiegården.

Hvis du har sagt "ja" til tilbuddet får du efterfølgende tilsendt en kontrakt samt yderligere praktiske oplysninger.

What is the procedure when offered a flat?
The offer will be from the 1st in a month, however moving in is from the 15th in the same month.

When you get an offer about a flat you have to respond within 24 hours.

The short deadline:
We send an offer to just one applicant at a time. When you get an offer about a flat on Sofiegården you have been on the waiting list for more years, and thereby you have had plenty of time to find out whether you want to move in to Sofiegården or not.

If you have said "yes" to the offer a contract and other practical informations will be send to you.

Hvornår bliver kontrakten sendt?
Hvis du har sagt "ja" til tilbuddet, får du efterfølgende tilsendt en kontrakt til den adresse du har opgivet på din profil hos kollegierneskontor.dk. Det er dit ansvar at sørge for at dine adresse-, email- og mobiltelefonopslysninger er korrekte.
When is the contract dispatched?
If you have accepted the offer, the contract will be posted subsequently to the address you have written in your profile on kollegierneskontor.dk. It is your responsebility to make sure that address-, email- and cellphoneinformations are correct.
Hvordan er tilstanden af lejligheden?
Lejligheden er i rimelig stand. Gulvet er nylakeret af fraflytter. Hvis nødvendigt er større reperationer ordnet inden indflytning. Mindre vedligeholdelse bliver taget løbende og du skal selv hjælpe til. Lejligheden er ikke nymalet, så du skal selv male hvis du vil.
How is the condition of the flat?
The condition of the flat is fair. The floor has been laquered by the person who moves out. If necessary bigger repairs have been fixed. Small repairs is taken care of gradually and you have to help yourself. The flat is not painted, so you have to paint yourself if you want to.
Hvordan kommer man ind i bofællesskabet?
Ud af de i alt 156 lejemål er der 10 bofælleskabsværelser. Disse tilbydes fortrinsvis internt. Skriv dig op til både 1-værelses lejlighed og bofællesskabværelse. I langt de fleste tilfælde må du først flytte ind i en 1-værelses og derefter søge bofællesskabet internt.
How do you get a shared flat?
Of the 156 tenancies 10 are shared flats. These are preferably rentet out internally. Sign up for both 1-room flat and shared flat. In most cases you will move into a 1-room flat and thereafter apply for a shared flat internally.
Akut boligsøgende?
Hvis du er akut boligsøgende, skal du søge et af de mange andre kollegier med meget kortere venteliste.
Urgent housing need?
If you are in an urgent housing situation, you should apply one of the many other kollegiums with much shorter waiting lists.

Kontakt / Contact

Sofiegårdens kontor / Office of Sofiegården:

Sofiegårdens Kontor
Sofiegade 1, -157
1418 København K

Telefon / Phone: 3296 7607


Kontorets åbningstid / Office opening hour:

Mandage / Mondays 18:00 - 19:00 & Onsdage / Wednesdays 18:00 - 19:00

Tirsdag, Torsdag, Fredag, Lørdag, Søndag og helligdage: Lukket.
Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday and holidays: Closed.

Ved andre henvendelser eller spørgsmål omkring Sofiegården:

Kontakt FA09

If you have other questions about Sofiegården:

Contact FA09

1-værelses eksempel / 1-room example

Der findes andre typer end den viste. / There are other types than the one shown.

2-værelses eksempel / 2-room example

Der findes andre typer end den viste. / There are other types than the one shown.